Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus:

Minulla on pitkäaikainen kokemus Kelan vaikeavammaisten asiakkaiden kuntouttamisessa . Olen erikoistunut lasten- ja aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutukseen. ( Ndt- koulutus ja Bobath- koulutus ) . Kuntoutan asikkaita myös kotona ja hoivakodeissa. Tavallisimmat hoitodiagnoosit ova MS- tauti, Parkinson tauti, aivohalvaussairaudet, ALS, CP-vamma ,selkäydinvammaiset . Kuntoutuksen tavoitteena on aiemman toimintakyvyn mahdollisimman hyvä palautuminen tai omatoimisuuden mahdollisimman hyvä saavuttaminen ongelmasta riippuen. Kuntoutuksessa kartoitan yksilön toimintakykyä haittaavat tekijät ( esim tasapaino, lihasvoimat, lihas- ja nivelkireydet, koordinaatiokyky ) asetan tavoitteen, tavoitteet yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuksessa otan huomioon kuntoutujan arkielämän eri osa-alueet,haasteet sekä teen, korostan yhteistyön vaikuttavuutta omaisten, avustajien ja muun hoitohenk.kunnan kanssa. Huomioidaan että kuntoutuja on mahdollismman omatoiminen kotona ja ihmiset, jotka työskentelevät hänen ympärillään kannustavat ja mahdollistavat kuntoutujan selviytymisen mahdollisimman itsenäisesti arjestaan. Kodin muutostyöt ja apuvälinetarpeiden selvittäminen huomioidaan koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutus on yksilöterapiaa, sen monipuolistamiseksi voin käyttää allasterapiaa sekä terapeuttista harjoittelua.

Neurologinen kuntoutus:

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkierto voi aiheuttaa neurologisia oireita. Kirjasta Duodecim: Neurologia Mervi Kotila, Heikki Palomäki ” Neurologiset sairaudet aiheuttavat mm halvauksia, liike-ja puhe- ja hahmotushäiriöitä sekä persoonallisuuden ja tunne-elämän muutoksia. Ne ovat usein pitkäaikaisia tai pysyviä. Neurologisina oireina voi esiintyä lihasheikkoutta ja muita motorisia säätelyhäiriöitä, kuten vapinaa, ataksiaa ja tasapainohäiriöitä, kohtauksellisia tiloja, aistien toimintahäiriöitä, muistihäiriöitä, kiputiloja ja unihäiriöitä. Oireiden laatu, vaikeusaste ja jäljelle jäänyt toiminnantaso riippuvat keskushermostovaurioiden sijainnista ja laajuudesta.

Allasterapia:

Allasterapialla tarkoitan vedessä tapahtuvaa harjoittelua. Allasterapiaa toteutan yksilöllisesti, olen kuntoutujan mukana vedessä, kannustan, ohjaan ja mahdollistan toiminnan.

Allasterapia koostuu tavoitteelisesta yksilöllisesstä ohjelmasta, jonka toteutan terapiasuunnitelman pohjalta. Allasterapialla mahdollistan kuntoutujalle sellaisten toimintojen ja liikkeiden harjoittelun, jotka olisivat haasteellisia muualla kuin altaassa. Esim kävely kuivalla maalla saattaa olla hyvinkin vaikeaa tai mahdotonta, mutta altaassa se voi onnistua. Allasterapiassa voi käyttää apuna erilaisia apuvälineitä. Apuvälineiden rohkea kokeilu ja käyttöön otto monipuolistaa harjoittelua.

Allasterapiaan sisältyy kuntoutujan tavoitteista ja toimintakyvystä riippuen

– hengitys ja verenkieroelimistöä kuormittavia harjoitteita

– liikkumis- ja toimintakykyä tukevia harjoitteita

– tasapaino – ja koordinaatioharjoitteita

– lihasvoimaa ylläpitäviä ja parantavia harjotteita

– nivelten liikkuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä harjotteita

JA MITÄ VAIKUTUKSIA SIELTÄ SAA MUKAANSA : )

FYYSISiä VAIKUTUKSIA: Tukee koordinaatiokyvyn, tasapainon ja kehon hehmotuksen kehitystä.Voima, kestävyys ja nivelten liikkuvuuuslisääntyvät. Lievittää kipuja, ja lämmin vesi ( vähintään 32 asteetta ) laukaisee lihasjännityksiä. Tukee myösarjen hallinnan taitoja . ( pukeutuminen , riisuuminen, WC- toiminnot, pesytyminen

EMOTIONAALISIA VAIKUTUKSIA: Itsetunto ja kehonkuva vahvistuvat. Pitkäjänteisyys, keskittymiskyky ja halu ponnistella lisääntyvät.

SOSIAALISIA VAIKUTUKSIA: Tarjoaa mahdollisuuden lisätä erilaisia sosiaalisia kontakteja sekä omaksua taito ottaa muut huomioon. Lisää mielekkyyttä vapaa-ajan käyttöön.

TIEDOLLISIA VAIKUTUKSIA : Huomiokyky kehittyy. Tietoisuuden ja hallinnan tunne lisääntyy suhteessa vammaan , sen vaikutuksiin ja tuomiin rajoituksiin.

Fysioterapia:

Fysioterapia alkaa terapeutin suorittamalla alkututkimuksella, jonka pohjalta laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Fysikaalisilla hoidoilla hoidetaan kiputiloja, ( sähkökipuhoidot, ultraääni l. syvälämpö, pintalämpöpakkaukset, kylmähoidot ). Myös perinteinen hieronta asaintuntevasti toteutettuna on fysioterapiaan kuuluva hoitomuoto. Apuväline arvionti, ohjaus ja neuvonta sekä ennaltaehkäisy, esim ergonomian huomioiminen , kotiharjoitteiden laaatiminen.

Nepsy valmennus:

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS. NEPSY on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Nepsy valmennus auttaa lapsia , nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia eritispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat esim autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD; ADD; Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. VAlmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- toimintaymäristössä.

Tavoitteena on katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Nepsy valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omienvoimavarojen löytämistä ja käyttöönottamista. Tavoitteena on katkaista monen elämään liittyvä negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ongelmat pyritään muuttamaan tavoitteiksi ja huomiota kiinnitetään vahvuuksiin.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua

– arjen- ja elämänhallintaan, päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytyminen

– itsenäistymisenn ( omaan asuntoon, kotiin muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista

– psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen, vuorovaikutustaidot, itseilmaisu

– oppimiseen ja koulutyön haasteisiin tai työelämssä selviytymiseen

– itsetunnon vahvistamiseen

-alaikäisen nepsy- valmennettavan kasvatustyöhön ja arjesta selviytymiseen